Načítavam stránku...

Poslaním vedeckého časopisu je prezentovanie výsledkov procesu poznania a poznávania určitej vymedzenej oblasti. Ide o kritické, metodické a pravdivé oboznamovanie verejnosti s konkrétnymi skutočnosťami. Pritom vedecký časopis sleduje predmet konkrétnej vedy, jej rozvoj, metodológiu a informuje aj o dosiahnutých výsledkoch výskumu. V tejto súvislosti možno hovoriť o vedeckovýskumnej činnosti.

„Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie“ je pomerne mladý časopis. Jeho poslaním je vzbudzovať v čitateľoch záujem o nové poznatky z oblasti ekonómie a ekonomiky cestovného ruchu v najširšom slova zmysle a venovať pozornosť aj ďalším vedným disciplínam. Tak dostáva priestor aj obchod, služby, regionálny rozvoj, a aj ich podnikateľská činnosť. Vždy však v súlade s východiskovými cieľmi Obchodnej fakulty.

Pri výbere textov obsahu predmetného časopisu sú rešpektované výsledky:

  • vedeckovýskumnej činnosti Obchodnej fakulty,
  • rozvoj obsahu pedagogického procesu Obchodnej fakulty,
  • spoločenské aspekty ekonomického diania.

 

Aktuálne je obsah predmetného vedeckého časopisu zameraný na mnohostranné zmeny v obsahovom zameraní ekonomických nástrojov. Pozornosť upútava hlavne dynamika rozvoja cestovného ruchu, efektívnosť služieb a podnikateľské aktivity. Základom obsahu textov sú poznatky vedeckovýskumnej činnosti autorov napojených na KEGA, VEGA, ako i na medzinárodnú spoluprácu. To všetko späté s aktuálnym dianím nielen na Slovensku, ale autori radi siahajú po zahraničných poznatkov v rámci EU. No nielen vlastná výskumná činnosť pedagógov a doktorandov je zdrojom myšlienok v príspevkoch. Čiastkovo sa zapájajú aj študenti ako prieskumníci, alebo ako respondenti. Sleduje sa tak príprava mladej generácie na budúcu výskumnú činnosť.

Cennými príspevkami sú tie, čo pramenia z pera pracovníkov hospodárskej praxe. Vnímané sú ako výkričníky aktuálnosti potrieb podnikov.

Od čitateľov očakávame, aby svojimi podnetnými pripomienkami boli spolutvorcami obsahu časopisu a obohatili tak myšlienkové procesy v prospech rozvoja vedy.

Želáme si spoločne rast nových vedeckých poznatkov, rozosievanie vedeckých informácií, budenie podnetov k novým vedeckým štúdiám. Pritom doktorandi nesú vlajku aktuálnosti vedeckých poznatkov, zatiaľ čo prax upozorňuje na naliehavé úlohy. Pedagogický zbor nesie zodpovednosť za exaktnosť riešenia výskumných úloh.

Prajeme všetkým čitateľom tvorivé zamyslenie sa nad aktuálnymi problémami naších dní ako ich v obsahu časopisu naznačujeme a očakávame podnety k efektívnosti rozvoja vedy čo je našim spoločným cieľom.

 

prof. Ing. Helena Strážovská, PhD.

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?