Načítavam stránku...

Medzinárodné výskumné projekty

Typ projektu  Názov projektu Koordinátor Spoluriešitelia Doba riešenia
H2020  TWINN-2015 - Environmental Diplomacy and Geopolitics, NUMBER – 692413 – EDGE Ing. Cséfalvayová (FMV)

Ing. Drábik

Ing. Krnáčová

2016 – 2019

Národné výskumné projekty

VEGA

Číslo projektu Názov projektu VEGA Vedúci projektu Doba riešenia
1/0670/16 Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov SR doc. Karkalíková 2016 – 2018
1/0224/15 Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach nezamestnanosti a relatívnej deprivácie nezamestnaných: implikácie pre decízne rozhodnutia a podnikateľskú prax prof.  Lesáková 2015 – 2017
1/0282/15 Nástroje marketingovej politiky v nových obchodných modeloch orientovaných na tvorbu viacnásobnej hodnoty pre zákazníka v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja prof. Kita 2015 – 2017
1/0134/14 Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života prof. Daňo 2014 – 2016
1/0178/14 Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov doc. Dzurová 2014 – 2016
1/0205/14

Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy Inovácia v Únii

doc. Kubičková 2014 – 2016
1/0550/14 Nové výzvy  v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 prof. Baláž 2014 –2016
1/0635/14

Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku

Dr. Jarossova  2014 –2016

 

KEGA

Číslo projektu Názov projektu KEGA Vedúci projektu Doba riešenia
027EU-4/2016 Učebnica Základy podnikania pre stredné školy Ing. Krošláková 2016 – 2017
002EU-4/2015 Príprava vysokoškolskej učebnice pre ťažiskový predmet Európske a medzinárodné obchodné právo nového študijného programu Medzinárodné podnikanie doc. Kittová 2015 – 2016

 

Projekty mladých vedeckých pracovníkov

Číslo projektu Názov projektu IGM Vedúci projektu Doba riešenia
I-16-106-00  Rozvoj inovatívnosti v akademickom prostredí  Ing. Dudeková  2016
I-16-108-00 Identifikácia atribútov modelu rozhodovania spotrebiteľa v segmente mobilného zdravotníctva Ing. Ružička 2016

 

Projekty hospodárskej praxe

Označenie Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
BTB 2016 Primárny výskum návštevníkov Bratislavy prostredníctvom dotazníkového prieskumu a on-line prieskumu realizovaného cez komunikačné kanály obstarávateľa pre potreby BTB prof. Novacká 2016
ID_fpp 742  Riadenie prístupov a identít Mgr. Pólya 2016 – 2018
2015-PSD-PAV-01 Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače ako integrálna súčasť marketingu doc. Miklošík 2015 – 2016
2015-PSD-PAV-02 Zefektívnenie fungovania marketingu na sociálnych sieťach prostredníctvom nástrojov automatizácie doc. Miklošík 2015 – 2016
EXIM BANKA Manuál slovenského exportéra doc. Pavelka 2015 – 2016

 

Projekty s participáciou Obchodnej fakulty

Typ projektu Názov projektu Zodpovedný riešiteľ Spoluriešitelia Doba riešenia
IGM Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov responzívnych modelov správania spotrebiteľov na digitálnych trhoch Ing. Štetka (FPM)

Ing. Šupák
Ing. Pajonk
Ing. Paholková

2016
IGM Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu  

Ing. Dráb
Ing. Krako

2016
IGM Perspektívy vývoja energetickej bezpečnosti ČĽR Ing. Hlavová (FMV) Ing. Královičová 2016
VEGA Inkluzívny ekonomický rast a energetická efektívnosť EU so zameraním na SR  

doc. Čiderová
Ing. Kovačevič

2016 – 2018
FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?